מפעלי ספרות

המפעל לספרי יהדות (מקור)

מטרתו של המפעל לספרי יהדות היא לעודד ולתמוך בהוצאה לאור של ספרים בתחום לימודי היהדות. מפעל "יהדות" מצטרף למפעלים הספרותיים "מופת", "שירה", "אומניות" ו"ביכורים" ויחד הם תורמים לרצף היצירה התרבותית המגוונת בישראל.

הספרים מיועדים לקשת רחבה ומגוונת של קוראים, חוקרים ואנשי מקצוע בתחומים השונים, יחד עם הקהל הרחב, המשכיל והמתעניין.

הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2023 >
הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2022 >

הנחיות להגשה לשנת 2023

מי יכול/ה להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2023 עשרה ספרים לפחות.

אילו ספרים ניתן להגיש?

כתבים עיוניים, מחקרים ומסות בנושאי היסטוריה ותרבות יהודית הכוללים מבחר נושאים כמו: מחשבת ישראל, הגות יהודית, מקרא, אגדה, חקר ההלכה, משפט עברי, מנהגי ישראל, הספרות היהודית לדורותיה, היסטוריה של עם ישראל, לשונות היהודים ואמנות יהודית.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל.

כמה ספרים ניתן להגיש?

במסגרת המפעל לספרי יהדות תוענק תמיכה לספרים שיראו אור עד סוף שנת 2023. כל מו"ל רשאי להגיש עד 7 כותרים למפעל יהדות.

מה עוד חשוב לדעת?

אנא ראו מסמך המרכז את התחייבויות המו"ל לצורך קבלת התמיכה:
פירוט התחייבויות המולים לקבלת התמיכה יהדות 2023 >

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

לפי מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, לא ניתן להגיש בקשות לשנה זו.


הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין המרכז לספריות וספרות בישראל למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

בנוגע לספרים שרואים אור בתקופה של שלוש שנים תיקבענה אבני דרך לתקופת העבודה על הספר (כאמור לעיל, תקופה של שלוש שנים לכל היותר ולא יאוחר מה-31.12.2025), בהן יועבר בפועל חלק יחסי של סכום התמיכה הכללי שאושר. מלוא סכום התמיכה יועבר עם קבלת עותקים מודפסים, ובכפוף להעברת הכספים בפועל ממשרד התרבות.

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.

בתמיכת משרד התרבות והספורט