מפעלי ספרות

המפעל לספרי אמנויות (מקור)

מטרת המפעל לספרי אמנויות מקור הנה עידוד ותמיכה בספרים ופרסומים בתחום האמנויות, על מגוון נושאיהם, בעברית ובערבית. תמיכה זו חשובה והכרחית לשימור רצף העשייה התרבותית בארץ. הספרים מיועדים לקשת רחבה ומגוונת של קוראים, אנשי מקצוע בתחומים השונים, ובאופן כללי לקהל הרחב, המשכיל והמתעניין.

רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2023 >
רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2022 >
רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2021  >

רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2020 >

רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019 >

רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2018 >

 

הנחיות להגשה לשנת 2024

מי יכול/ה להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2024 עשרה ספרים לפחות.

אילו ספרים ניתן להגיש?

ספר הגות, שאינו ספר פרוזה, ספר שירה או קטלוג, העוסק באחד או יותר מהתחומים כמפורט להלן: ספרות, מוסיקה, מחול, קולנוע, תיאטרון, אמנות פלסטית או מוזיאונים, ובלבד שהוא ספר מקורי בערבית או בעברית, שאינו מתורגם משפה אחרת. אנא הקפידו על התאמה לנושאים אלו.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל.

כמה ספרים ניתן להגיש?

במסגרת המפעל לספרי אמנויות תוענק תמיכה לספרים שיראו אור עד סוף שנת 2024. כל מו”ל רשאי להגיש עד 7 כותרים למפעל אמנויות.

 

מה עוד חשוב לדעת?

אנא ראו מסמך המרכז את התחייבויות המו”ל לצורך קבלת התמיכה:
פירוט התחייבויות המולים לקבלת התמיכה אמנויות 2024 >

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

לטופס ההגשה לחצו כאן


הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל. תשובות עקרוניות תימסרנה למו”לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין המרכז לספריות וספרות בישראל למו”ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו”ל.

בנוגע לספרים שרואים אור בתקופה של שלוש שנים תיקבענה אבני דרך לתקופת העבודה על הספר (כאמור לעיל, תקופה של שלוש שנים לכל היותר ולא יאוחר מה-31.12.2025), בהן יועבר בפועל חלק יחסי של סכום התמיכה הכללי שאושר. מלוא סכום התמיכה יועבר עם קבלת עותקים מודפסים, ובכפוף להעברת הכספים בפועל ממשרד התרבות.

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.

בתמיכת משרד התרבות והספורט