tb-catalog

כללי קטלוג RDA

בסוף המאה ה-20 התגבשה דעה שיש צורך בגרסה מעודכנת יותר של כללי הקטלוג האנגלו-אמריקניים – AACR, שתתאים למציאות המשתנה בה הספר המודפס אינו הדומיננטי בין משאבי המידע בספרייה אלא רק אחד מסוגי משאבי המידע הרבים הנמצאים בספרייה מודרנית. בארה”ב ובאנגליה גובשו סטנדרטים חדשים בשם: RDA – Resource Description and Access המותאמים ליקום ביבליוגרפי-דיגיטלי מקוון.

במרץ 2013 הפסיקה ספריית הקונגרס את השימוש בכללי ה- AACR ועברה לשימוש בלעדי בכללי ה-RDA . ספריות אחרות בארה”ב וברחבי העולם הלכו בעקבותיה. בישראל הוקמה ועדת קיטלוג בין-אוניברסיטאית ונציגיה קבעו את הסטנדרטים עבור הספריות האקדמיות, תוך התחשבות במאפיינים מקומיים. הספריות האקדמיות  מיישמות  את הנחיות ה- RDA משנת 2014.

החל מינואר 2020 תקן ה- RDA הוטמע גם בספריות הציבוריות בישראל. אנו מזמינים אתכם לעיין בכללים כפי שהם מופיעים במהדורה הראשונית של כללי הקיטלוג החדשים “אמנות הקיטלוג”.  המהדורה החדשה נכתבה על-ידי פרופ’ אלחנן אדלר וד”ר רחל קדר והיא פתוחה לכולם באתר הספרייה הלאומית.

אמנות הקיטלוג >
מכתב הסבר לספריות ערב כניסת כללי קטלוג RDA >  (תאריך: 1.1.2020)
טבלת שדות – הנחיות לקטלוג ספר מודפס לפי כללי ה- RDA > > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 14.01.2021)
טבלת שינויים לטבלת שדות > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 14.01.2021)
מצגת מיום עיון בנושא כללי ה- RDA > (ד”ר אהבה כהן, הספרייה הלאומית 19.1.2020)
סוגות ספרותיות > (תאריך עדכון 14.01.2021)